پرسشنامه بررسی ارتباط میان تولید ناب و کارکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی

هدف از این پرسشنامه بررسی ارتباط میان تولید ناب و کارکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی استان گیلان می باشد

ادامه مطلب


مطالب تصادفی